Питейна вода и замърсяване на отпадни води

Вкусна освежаваща чиста вода – това искат да чуват от потребителите  компаниите за питейна вода. Постоянно променящите се законови норми направляват и защитават качеството на водата и уредите на LECO, Citius LC-  и Pegasus GC-TOFMS дават възможност на лабораториите да идентифицират с точност фармацевтични продукти,продукти за грижа за дома и тялото  (HPC), пестициди и утайки, които биха могли да навлязат във водоснабдителната система.   Масспектралните технологии  на LECO показват, че  мултиостатъчните методи (MRMs) и скрининг стратегиите са възможни за рутинна и  високо-продуктивна дейност при обработка на проби, с надежност и устойчивост, които дават на всеки оператор увереността  да планира нещата занапред.  Постигането на скоростен анализ и генерирането на доклад никога не е било така лесно, както с използването на логически работни потоци вътре в софтуера ChromaTOF.

014-02-02_SepSci_Market2-4

Качество на въздуха и замърсяване

Не можеш да го видиш, да го докоснеш или да го изядеш, но понякога наистина можеш да го помиришеш. Това е лошият въздух. Качеството на въздуха е жизнено важно за една здравословна  среда, а бъдещето отправя огромно аналитично предизвикателство предвид постоянно променящия се сложен състав на въздуха. От синдрома на болните сгради  до замърсяването на нашата атмосфера от двигателите на превозните средства  и други подобни, аналитиците трябва да увеличат максимално  детекцията на летливи органични съединения (ЛОС) и полу-летливите органични съединения  във всеки обществен микроклимат или среда. ГХ/ГХ  анализът на LECO с  FID, µ-ECD, SCD и NPD  детекторните решения, надминават в действието си всички други технологии, с използването на  водещи световни технологии в софтуера и пиковата модулация на  ГХ/ГХ. Гъвкавостта и лесната употреба повишават откриваемостта  на аналити  и стратегиите за количествено определяне. Модернизирайте се или комбинирайте с масспектрометри на LECO за време-на-полет (TOFMS), за истински мощно и комплексно аналитично решение.

014-02-02_SepSci_Market2-3

Криминални разследвания в околната среда

Криминалните разследвания в околната среда  се занимават с аналитични предизвикателства, възникнали при събития като нефтения разлив от танкера Exxon Valdez и разлива при  Deepwater Horizon, до анализ на флуиди при хидравлично разбиване, използвано в газовите кладенци  по целия свят.Хроматографската оптимизация е ключът към успешния  ГХ/ГХ анализ, който е необходимия метод за справяне с такива аналитични проблеми. Решенията на LECO за ГХ/ГХ и МС по време- на- полет с лекота разкриват аналитичната сложност, чрез използване на иновативни, водещи световни технологии за ГХ/ГХ пик модулация. LECO осигуряват инструменти свързани с хардуера за масспектрометрия и софтуера за деконволуция, необходими за безупречни решения при уреди с единична софтуерна платформа (ChromaTOF с TSD®).  Технолозите  и експертите по приложенията в LECO ще обучат вашата лаборатория и ще споделят богатото фирмено познание, развито през дългите години на сътрудничество с експерти в областта.

014-02-02_SepSci_Market2-2

Диоксини и устойчиви органични замърсители

Устойчивите органични замърсители (POPs), полиароматните въглеводороди  (PAHs), халогенираните  PAHs, полихлорирани  бифенили (PCBs), полиброминатни дифенил етери (PBDEs), диоксинподобни PCBs и диоксините са навсякъде около нас. Спазването на законодателството означава, че се изисква специфично масспектрално изпълнение и уредите на LECO, Pegasus 4D GCxGC-TOFMS и Pegasus GC-HRT, правят възможен комплексния рутинен анализ на такива проби . Извличане на оптималното от широкия динамичен обхват на  концентрация при МС по време-на-полет и ползите от пълния обхват на масспектри  означават, че мониторинга на единични йони за постигането на резолюция и прецизност вече е в миналото. LECO предлага възможността да се извършва широко-базиран скрининг на множество класове на POPs, PAHs, PCBs и други, като се използвт гъвкави некомпрометиращи масспектрални технологии.

014-02-02_SepSci_Market2-1
Връщане